+56 9 9920 1257
ventas@fhsoft.cl

Impresoras

EPSON TMT88V
USB - ETHERNET
180 DPI
EPSON TMT88V
USB/SERIAL
180 DPI
SEWOO SLK-TL202
USB/ETHERNET
180 DPI
SEWOO SLK-TE 202
 USB/BLUETOOTH
180 DPI
SEWOO SLK TE-202
USB/ETHERNET
180 DPI
SEWOO SLK TE-202
USB/SERIAL
  180 DPI
SEWOO TS400
USB/ETHERNET, 
200 MM POR SEGUNDO
SEWOO TS400
USB/SERIAL
200 MM por segundo
SEWOO SLK TE-202
USB/ETHERNET
180 DPI
BIXOLON SRP 350III PLUS
ETHERNET- USB-SERIAL
180 DPI
BIXOLON SRP 350III
USB-SERIAL
180 DPI
BIXOLON SRP 330II
USB-ETHERNET-SERIAL

HKA 80
USB-RS232-ETHERNET 
180 DPI 

BARPOS T-8300
USB-RS232-ETHERNET
80 DPI